آدرس

Location

سیستان و بلوچستان، چابهار ، منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

تلفن

Phone

۰۵۴۳۵۳۱۲۱۲۶ : مستقیم

۰۵۴۳۵۳۱۲۱۰۰-۶ :هتل

۰۹۱۵۲۷۲۰۰۳۲ :موبایل ها

۰۹۱۵۳۳۰۶۴۴۷

ایمیل

Email

aidaliparhotel@yahoo.com

aidaliparhotel@gmail.com

هتل لیپار روی نقشه

+ 27 = 33